top of page

De nieuwe BTW-regeling voor (para)medische en esthetische prestaties

Marian Van den Broucke

Zoals u wellicht heeft vernomen is er ingevolge een circulaire nr. 2021/C/114 van 20 december ll. één en ander gewijzigd betreffende de BTW-regeling op (para) medische en esthetische prestaties en dit vanaf 1 januari 2022.


Kort uiteengezet houdt deze wijziging in dat er nog steeds een BTW-vrijstelling geldt voor prestaties inzake medische verzorging met een therapeutisch doel maar niet langer voor behandelingen zonder therapeutisch doel. De tekst maakt geen melding meer van een koppeling aan de RIZIV-nomenclatuur en terugbetaling. Bijgevolg zijn alle niet therapeutische ingrepen onderworpen aan BTW ongeacht de hoedanigheid van de dienstverrichter (arts, tandarts, vroedvrouw, verpleegkundige, zorgkundige….) en de plaats waar de handeling wordt verricht (in of buiten het ziekenhuis).


Oefent u een gereglementeerd beroep uit dat voorheen onder de vrijstellingsregeling viel, zoals het beroep van arts, tandarts, kinesist, verpleeg- en zorgkundige, vroedvrouw, hulpverlener-ambulancier, klinisch psycholoog en orthopedagoog en de paramedische beroepen bedoeld in het KB van 2 juli 2009, o.m. audioloog, diëtist, podoloog, etc.) dan zijn uw prestaties in principe nog steeds vrijgesteld van BTW. In dit geval bestaat er immers een “wettelijk vermoeden” op grond waarvan u geacht wordt over de noodzakelijke kwalificaties te beschikken om de medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om de bescherming van de gezondheid van de patiënten te kunnen garanderen (Circulaire punt 4.2.1.1). Dit geldt eveneens voor homeopaten. Voor acupuncturisten, osteopaten en chiropractors is volgens de circulaire de vrijstelling enkel van toepassing indien zij lid zijn van een “door de Raad van State erkende beroepsorganisatie”, deze beroepsorganisatie wordt door de circulaire nominatim vermeld. Anderen die niet bij dergelijke beroepsorganisaties zijn aangesloten kunnen de vrijstelling genieten indien zij voldoen aan specifieke voorwaarden op het vlak van de genoten opleiding.


De circulaire bepaalt echter ook dat bovenvermelde beroepen niet meer kunnen genieten van de BTW vrijstelling indien zij volgende handelingen uitvoeren :


  • Prestaties van controleartsen die in opdracht van de werkgever de arbeidsongeschiktheid van werknemers moeten controleren

  • Medisch onderzoek van personen door een preventieadviseur – arbeidsarts

  • Het opstellen van een medisch deskundigenrapport, bv. in het kader van de beoordeling van aansprakelijkheid en schaderaming

  • De prestaties van artsen in het kader van een gerechtelijke opdracht

  • Afleggen van inspanningstesten en opmaak van trainingschema ’s door bv. kinesisten

  • ...


Indien u naast BTW vrijgestelde handelingen ook de hierboven vermelde handelingen of handelingen van esthetische aard uitoefent (bv. wondzorg na een esthetische ingreep, kinesitherapie na een esthetische behandeling, tandbleeching, overige prestaties met esthetisch karakter...) of indien u behoort tot de categorie acupuncturisten, osteopaten, … dan oefent u niet-therapeutische handelingen uit en dient u uiterlijk tegen 31 januari een BTW-nummer aan te vragen. Indien uw omzet van deze belastbare handelingen lager is dan 25.000 euro op jaarbasis dan kunt u wel opteren om geen BTW-aangiftes in te dienen en een “vrijstelling wegens kleine onderneming” aan te vragen. U dient dan wel te noteren welke omzet in principe onderworpen zou geweest zijn aan BTW of voor deze handelingen een factuur opmaken met vermelding “BTW vrijstelling – kleine onderneming”. Eénmaal per jaar dient immers een BTW-listing te worden ingediend waarin deze omzet expliciet moet worden vermeld, dit ter controle van het al dan niet overschrijden van deze 25.000 euro op jaarbasis.


Ons inziens oefenen heel wat van onze cliënten - mogelijks in zeer beperkte mate - prestaties uit die niet langer onder de BTW vrijstelling vallen waardoor wij aanraden om tegen 31 januari e.k. een BTW nummer aan te vragen en onmiddellijk te opteren voor de vrijstelling als kleine onderneming. Op deze manier verandert er boekhoudkundig niets en dient geen BTW aangerekend te worden. Zij moeten enkel deze prestaties factureren met vermelding op de factuur “BTW vrijstelling – kleine onderneming” zodat wij het totaalbedrag ervan kunnen opnemen in de jaarlijkse BTW-listing.


Behoort u tot deze categorie en wenst u dat wij instaan voor de aanvraag en activatie van een BTW nummer, gelieve ons dan een volmacht te bezorgen volgens de procedure dat u kunt terugvinden in bijlage van deze mail. Opgelet: de activatie van het BTW-nummer dient uiterlijk op 31 januari e.k. te gebeuren.


Voor meer informatie kunt u ons steeds contacteren!




bottom of page