Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke kan als erkend IAB accountant instaan voor een kwalitatieve service en professioneel advies.

logo.png

© Copyright Julie De Kezel 2020

Wat als je zelf ziek wordt?

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carens-periode).

 

Contacteer zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

Uitkering:

 • Met gezinslast : 62,08€ per dag

 • Alleenstaande : 49,68€ per dag

 • Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. 

Uitstel betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor de betaling van:

BTW

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

 

BEDRIJFSVOORHEFFING

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

 • Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

 • Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

 

Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaal-termijnen, een vrijstelling van nalatigheids-intresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. 

Ook de indieningstermijn van de BTW-aangifte werd verlengd:

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

 

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Als ons kantoor zorgt voor de indiening van uw BTW-aangifte vragen wij om uw documenten toch nog te bezorgen vóór de 10 van de maand volgend op de maand (maandgevers) of volgend op het kwartaal (kwartaalaangevers), dit om de vlotte afhandeling en tijdige indiening ervan te kunnen garanderen.

Hinderpremie uitgekeerd door VLAIO

De Vlaamse Regering heeft de hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemers die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad: raadpleeg hier de volledige lijst om te zien of u in aanmerking komt.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

 

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Premie:

 • Volledige sluiting:
  4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 

Hoe aanvragen:

Via deze link kan de Hinderpremie aangevraagd worden. Bekijk hier alvast de 4 schermen die u zal moeten invullen. U kan de premie aanvragen tot en met 5 mei.

Wat moet u bij de hand hebben?

 • Je e-ID én je e-ID pincode

 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden

 • Vink de openingsdagen aan, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen

 • In geval van bijberoep:  betaal je sociale bijdragen zoals een hoofdberoep? Enkel bijberoepers die de minimumbijdragen van een hoofdberoeper betalen, komen in aanmerking

 • Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt.

 

Tips:

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.

 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.

 • De kaartlezer van Belfius en waarschijnlijk ook bij andere banken kan gebruikt worden als E-ID lezer

 • Wanneer de klant geen actieve vestiging heeft in de KBO of de functie(s) niet juist staat, kan er geen Hinderpremie aangevraagd worden (kan wel rechtgezet worden via ons Ondernemingsloket)

Hier vind je alle info over de hinderpremie van VLAIO.

 

Wil je meer info over de corona maatregelen van de Vlaamse overheid? Neem dan zeker een kijkje op deze pagina.

Update 30 maart 2020

 

Bron:

 • Institute for Tax Advisors & Accountants

 • Xerius

© Copyright foto's: Magalie De Kezel

Sociale bijdragen 

Betalingsuitstel van sociale bijdragen

Voor de eerste twee kwartalen van 2020, kan je betalingsuitstel aanvragen. Kreeg je in het vierde kwartaal van 2019 een regularisatiebericht? Dan moet je dit in principe betalen voor 31 maart, maar ook hiervoor kan je betalingsuitstel vragen.

 

Deze maatregel geldt voor elke bijdragecategorie, dus niet enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten kan je uitstel aanvragen.

 

Dien hiervoor je aanvraag in vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van één van beide of beide kwartalen van 2020.

 

Je doet dat door een e-mail te sturen naar uw sociaal verzekeringsfonds (Xerius, Acerta,...) met vermelding van:

 • aanvraag betalingsuitstel coronavirus,

 • je naam, voornaam en woonplaats,

 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening,

 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,

 • de sector waarin je actief bent,

 • het kwartaal of de kwartalen waarvoor je uitstel vraagt. 

 

Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Je zorgt er dan voor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 betaald zijn. Deze voor het tweede kwartaal ten laatste op 30 juni 2021.

Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al betaalde, of voor een eindafrekening.


Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.

Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2020. Ook zo vermijd je boetes. 


Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

 

Voor deze vrijstelling vraag je rechtstreeks aan via de portaalsite van de overheid. Lukt dit niet? Bezorg dan dit formulier aan uw sociaal verzekeringsfonds. In beide gevallen oordeelt het RSVZ of de vrijstelling wordt toegekend.

! U kunt zelf rechtstreeks de aanvraag indienen bij uw sociale kas !

Overbruggingsrecht

Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen. Of omdat je door de maatregelen van de overheid verplicht bent om je zaak tijdelijk te sluiten.

 

Voor wie? En welke uitkering krijg je?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut. Het is mogelijk voor zowel eenmanszaken als bedrijfsleiders in een vennootschap. De sector waarin men actief is maakt niets uit.

 

Hebben geen recht op het overbruggingsrecht: zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep. 

 

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook niet aan de slag gaan als werknemer). Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar. Het vervangingsinkomen is NIET onderworpen aan sociale bijdragen.

 

Het overbruggingsrecht kan wel gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Wanneer iemand uitkering van overbruggingsrecht geniet en daarna zelf ziek wordt; dan vervalt de uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand volgend op start van arbeidsongeschiktheids-uitkeringen.

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).

 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.

 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten.

 

Zij ontvangen een een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

Verder krijgen we geregeld de vraag of bestuurders nog een bezoldiging mogen ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. Het antwoord is ja. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen:

 • Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen wel. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails. Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.

 • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent.

Zo vraag jij je overbruggingsrecht aan

 

OPTIE 1: Stuur een e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,

 • je naam, voornaam en woonplaats,

 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.

 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,

 • de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.

 • de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.

 • het bankrekeningnummer waarop uw uitkering mag gestort worden

 

Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 

 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?

 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?

 

OPTIE 2: Stuur dit vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ per mail of per (gewone of aangetekende) brief naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Zelfstandig in bijberoep

Ben je zelfstandige in bijberoep en word je technisch werkloos door het coronavirus? Dan mag je je bijberoep blijven uitoefenen. 

Voorwaarde is wel dat je je bijberoep al uitoefende tijdens je tewerkstelling en dit al gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan je uitkeringsaanvraag. Een bijberoep beginnen tijdens je werkloosheid is dus niet mogelijk.

Tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus is retroactief mogelijks vanaf 13 maart 2020 tot en met 5 april 2020. Mogelijk wordt deze periode verlengd tot 30 juni 2020.

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep WEL in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Indien zij op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen ze de tijdelijke crisismaatregel genieten.  Zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen van N-3 voorlopige bijdragen verschuldigd die lager zijn dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en die vrijwillig meer betalen, komen daarentegen niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht.

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Zelfstandigen die gestart zijn in bijberoep nà 01/01/2018 en tot op heden nog steeds bijberoeper zijn, komen NIET in aanmerking.

Vb. Dirk Jacobs is zelfstandige in bijberoep. Zijn sociale bijdragen worden voorlopig berekend op 2017, op een inkomen van 34.528,22 euro. Hij betaalt minstens de minimumbijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Hij komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

2020/kwartaal 1            INKOMEN          JAAR     SOCIALE BIJDR       OVERBRUGGINGSRECHT?

Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2017        1.823,54 €                                JA

Bijberoep 2020/1             4.176,24€          2017          220,56 €                              NEEN

Bijberoep 2020/1             4.176,24€          2020          220,56 €                              NEEN

Bijberoep 2020/1            34.528,22€         2020        1.823,54 €                             NEEN

Meer informatie

De pagina van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu vertelt je meer over het virus zelf.

Over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen lees je meer op de website van de FOD Economie.


Ben je werkgever? Een antwoord op de meest gestelde vragen krijg je op deze pagina van onze partner SD Worx of bij Voka.

Ben je werkgever en wil je tijdelijke werkloosheid inroepen? Hier vind je een schema dat je helpt om te weten welk type tijdelijke werkloosheid je kunt inroepen.