Maatregelen voor zelfstandigen die gevolgen ondervinden van de coronacrisis

updates

 

DEADLINES AANVRAAG MAATREGELEN

Bekijk hier een overzicht van alle deadlines voor de premie-aanvragen.

RELANCE UITKERING EN AANVULLENDE COMPENSATIEPREMIE

Bekijk hier het overzicht.

 

TOEKOMSTIGE MAATREGELEN

In de media, de ministerraad, de kamer enz. wordt er druk gesproken over mogelijke toekomstige maatregelen. Het overzicht bewaren van welke maatregelen reeds van kracht zijn, is niet zo eenvoudig. In dit overzicht wordt duidelijk weergegeven welke maatregelen reeds werden goedgekeurd en welke niet, en of je de goedgekeurde maatregelen in praktijk ook al kan toepassen of gebruiken.

OVERBRUGGINGSRECHT BIJ VERPLICHTE SLUITING VERLENGD TOT 31 DECEMBER

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, wordt verlengd tot en met 31 december 2020. Het gaat hier hoofdzakelijk over zelfstandigen actief in de evenementensector en zij die hiervan afhankelijk zijn.

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die ook in september en eventueel in de volgende maanden verboden blijven, mogen hun zelfstandige activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals,...). Dergelijke omvorming verhindert de verdere toekenning van het overbruggingsrecht niet.

OVERBRUGGINGSRECHT TER ONDERSTEUNING VAN DE HEROPSTART VERLENGD TOT 31 OKTOBER

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die minstens tot en met 3 mei 2020 getroffen werden door de sluitingsmaatregelen maar hun zelfstandige activiteit ondertussen mochten hernemen, wordt voorlopig verlengd tot en met 31 oktober 2020. De Ministerraad heeft de mogelijkheid voorzien om de maatregel bijkomend te verlengen tot 31 december 2020.  

OVERBRUGGINGSRECHT BIJ VRIJWILLIGE SLUITING WORDT NIET VERLENGD

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, maar hun activiteit minstens 7 dagen per maand onderbreken, wordt niet verlengd. Deze maatregel houdt na 31 augustus 2020 op te bestaan.

AANVULLENDE CRISISUITKERING VOOR ZELFSTANDIGEN DIE TIJDENS DE CORONACRISIS ARBEIDSONGESCHIKT WERDEN

De ziekte-uitkering voor zelfstandigen ligt in een aantal gevallen lager dan de uitkering overbruggingsrecht. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Ministerraad beslist dat er in deze situatie een aanvullende crisisuitkering zal worden toegekend om zo de ziekte-uitkering op te trekken naar het niveau van het overbruggingsrecht. Als de uitkering dus onder de grens van het overbruggingsrecht ligt, past het ziekenfonds het verschil bij.

Deze regeling geldt voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, die arbeidsongeschikt waren vanaf 1 maart 2020 en zolang het corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen geldt.

NIEUW! SUBSIDIE VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME (deze premie sluit aan bij de Hinder-, Compensatie- en Ondersteuningspremie)

 

De Vlaamse regering komt met een nieuwe steunmaatregel om bedrijven te helpen die zwaar omzetverlies lijden door de coronacrisis en hen zo te beschermen tegen een faillissement. In tegenstelling tot de steunmaatregelen tijdens de eerste golf, gaat het deze keer niet om een forfaitair bedrag, maar wordt de steunbijdrage gekoppeld aan de omzet van een bedrijf. 

 

Voor wie?

 • Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode).

 • De onderneming kwam in aanmerking voor de eerste compensatiepremie, of de hinderpremie (je moet deze premie niet hebben ontvangen, maar je moet wel voldoen aan de voorwaarden).

 • Dit omzetverlies kan je aantonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of tijdsregistratie.

 

Bedrag

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de referentieperiode en is beperkt tot maximum 15.000 euro per onderneming. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd en eveneens voor bedrijven die minder openingsdagen tellen dan in augustus-september vorig jaar.

 

Aanvraag

 • De aanvraag kan pas gebeuren na 30 september (ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn, kunnen al een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen – verdere communicatie van Vlaio volgt nog).

 • Uiterlijk indienen op 15/11/2020

verplichte sluiting?

JA    NEEN

Hinderpremie 

compensatiepremie 

> 4.000 € + 160€/DAG

> PREMIE VOOR DE VENNOOTSCHAP

> WORDT NIET BELAST

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 

 

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

Steunmaatregel

 • Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.

 • Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.

 • Wanneer de klant geen actieve vestiging heeft in de KBO of de functie(s) niet juist staat, kan er geen Hinderpremie aangevraagd worden (kan wel rechtgezet worden via het Ondernemingsloket)

Via de roze knop op deze website kan u digitaal de premie aanvragen. Daar is geen haast bij: u heeft tijd tot en met 30 juni om de corona hinderpremie aan te vragen.

Wat moet u bij de hand hebben?

 • Je e-ID én je e-ID pincode

 • Een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden

 • Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt.

Hier vind je alle info over de hinderpremie van VLAIO.

BEKIJK ZEKER DIT DOCUMENT VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE HINDERPREMIE EN DE COMPENSATIEPREMIE !

> 3.000 € OF 1.500 €

> PREMIE VOOR DE VENNOOTSCHAP

> WORDT NIET BELAST

Wie een omzetverlies heeft van minstens 60% komt in aanmerking. Opgelet: je kan enkel een premie krijgen in geval van een omzetdaling ingevolge de exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.

 • De volledige premie van 3.000 euro is er voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen.

 • Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor een compensatie-premie van 1.500 euro voor zover zij minder dan 80% (4/5e) werken als werknemer en als zelfstandige een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van volgende 5 categorieën:

 1. De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;

 2. De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;

 3. De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;

 4. De ondernemingen die essentiële diensten leveren;

 5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun indien zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor de categorieën 1 t.e.m. 4 vind je hier de lijst van de NACE-codes. De ondernemingen van categorie 5 zullen hun aanvraag moeten motiveren dat de omzetdaling het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen.

UPDATE: AANVULLENDE COMPENSATIEPREMIE

 

Heeft u een goedkeuring gekregen voor de Hinder- of Compensatiepremie én heeft u een omzetdaling van 60% dan kan u deze premie aanvragen. Ondernemingen die een weigering kregen van Vlaio, kunnen dus geen aanvraag indienen zolang de Hinder- of Compensatiepremie niet goedgekeurd werd.

 

De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Wat als je zelf ziek wordt?

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. Ben je minder dan 8 dagen ziek, dan heb je geen recht op uitkeringen (carens-periode).

 

Contacteer zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.

Uitkering:

 • Met gezinslast : 62,08€ per dag

 • Alleenstaande : 49,68€ per dag

 • Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. 

Hoe gaan banken ondernemingen in moeilijkheden ondersteunen?

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen, die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd.

 

De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

 • Omzet moet fors teruggevallen zijn

 • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers

 • Al dan niet gedwongen om te sluiten

 • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

 

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Overbruggingsrecht

> 1.291,69 € (OF 1.614,10 € MET GEZINSLAST)

> PREMIE VOOR DE ONDERNEMER (MAG NAAR DE PRIVÉREKENING GESTORT WORDEN)

> WORDT BELAST AAN 16,5% IN DE AANGIFTE PERSONENBELASTING

UPDATE: De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht zal ook mogelijk zijn voor de maanden juli en augustus op voorwaarde van onderbreking van minstens 7 opéénvolgende kalenderdagen in 1 maand. Voor sectoren met verplichte oderbreking wordt de maatregel verlengd tot 31 december 2020.

UPDATE: Er zal ook een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden toegekend aan de zelfstandigen die minstens een maand moesten sluiten tijdens de lockdown (horeca, evenementsector, kappers, niet-voedingshandel, ...) als hun activiteit het ritme van voor de crisis niet opnieuw kon halen. Ze moeten aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Deze maatregel wordt verlengd tot 31 oktober 2020 (mogelijks verlengd tot 31/12/2020). 

Voor wie? En welke uitkering krijg je?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut. Het is mogelijk voor zowel eenmanszaken als bedrijfsleiders in een vennootschap. De sector waarin men actief is maakt niets uit.

 

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook niet aan de slag gaan als werknemer). Het sociaal verzekeringsfonds levert een fiche 281.18 voor de toegekende uitkeringen van het overbruggingsrecht. Deze inkomsten zijn belastbaar maar zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen.

 

​De uitkering bedraagt 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor de maanden waarin je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. 

Verder krijgen we geregeld de vraag of bestuurders nog een bezoldiging mogen ontvangen tijdens een periode van overbruggingsrecht. Het antwoord is ja. De betaling van een bezoldiging als bedrijfsleider (ook in de vorm van een voordeel alle aard) vormt geen probleem voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Belangrijk is alleen dat er gedurende minstens 7 dagen géén activiteiten meer worden uitgeoefend. Daarop zijn maar enkele uitzonderingen:

 • Kleine taken, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren, mogen wel. Het gaat bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails. Specifiek voor zorgberoepen is intussen bevestigd dat zij die hun activiteit voor minstens 7 dagen onderbreken maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen, ook in aanmerking komen voor het overbruggingsrecht.

 • Bedrijven die rechtstreeks door de overheid worden verplicht om gedeeltelijk of volledig te sluiten, komen sowieso in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ook als zij nog gedeeltelijk voortwerken. Denk bijvoorbeeld aan: enkel afhaalmaaltijden, kapperszaken die tijdens de week verder werken, een garagist die zijn toonzaal sluit maar nog spoedherstellingen doet, een kledingzaak die online nog verkoopt, een bakkerij die haar tearoomgedeelte moet sluiten… Kortom: elke zelfstandige bij wie er sprake is van een verplichte - al dan niet gedeeltelijke - sluiting, heeft recht op het overbruggingsrecht, zelfs wanneer hij nog andere activiteiten uitoefent.

Meer informatie

De pagina van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu vertelt je meer over het virus zelf.

Over de gevolgen van het coronavirus voor ondernemingen lees je meer op de website van de FOD Economie.

 

Ben je werkgever? Een antwoord op de meest gestelde vragen krijg je op deze pagina van onze partner SD Worx of bij Voka.

Update 3 september 2020

 

Bronnen:

 • Institute for Tax Advisors & Accountants

 • Taxworld

 • Wolters Kluwer

 • Xerius

 • Liantis

 • Acerta

© Copyright foto's: Magalie De Kezel

GET IN TOUCH

We'd love to hear from you

09 229 21 05

© Copyright Julie De Kezel 2020

Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke kan als erkend IAB accountant instaan voor een kwalitatieve service en professioneel advies.

logo.png